IN-ECO - Air and Vacuum Components - Zásady ochrany osobných údajovAir and Vacuum Componentswww.in-eco.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při objednávání / registraci budete požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží a služby, číslo bankovního účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tyto údaje jsou potřebné pro dodání Vámi objednaného zboží na vámi zadanou adresu. Společnost IN-ECO, spol. s r.o., provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně s výjimkou externích dopravců. Chceme Vás ujistit, že Vaše osobní údaje nepoužíváme pro marketingové účely.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám podle podle zákona o ochraně osobních údajů, poskytujeme následující informace.

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost IN-ECO, s.r.o, se sídlem IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, IČ: 31644392


Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti. Zpracováváme tyto osobní údaje našich zákazníků: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží a služby, číslo bankovního účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod. Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, či vyřizování reklamací. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů v případech, kdy je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e -shopu).

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:
• Kurýrní a přepravní společnosti
• Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
• Advokátní a právní kanceláře
• Soudy a orgány činné v trestním řízení
• Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

Doba uchovávání osobních údajů v případě plnění smlouvy je po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek. V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon.

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva:
• na přístup ke svým osobních údajů, jakož i právo vědět, na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
• na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily,
• na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
• Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat
• na omezení zpracování,
• na přenositelnost údajů k jinému provozovateli
• podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky.


Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421/44/4304662, písemně na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika, nebo e-mailem: info@in-eco.sk. Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. Pokud bude ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněn účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

V případě požadavku na informace se můžete na nás obrátit telefonicky na čísle +421/44/4304662, písemně na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika nebo e-mailem: info@in-eco.sk