IN-ECO - Air and Vacuum Components - Zásady ochrany osobných údajovAir and Vacuum Componentswww.in-eco.cz

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností IN-ECO, spol. s r.o., získaných prostřednictvím webového formuláře na naší internetové stránce, vám jako osobám, jejichž údaje budeme zpracovávat (dále jen "dotčená osoba"), tímto poskytujeme informace, které má provozovatel povinnost poskytnout dotčené osobě podle čl. 13 a násl. Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Provozovatel a jeho kontaktní údaje

    Obchodní jméno:    IN-ECO, spol. s r.o.
    Sídlo:                      Radinského 13, Ružomberok 034 01
    IČO:                        31644392
    Tel.:                         044/4304662
    E-mail:                    info@in-eco.sk 

 

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Provozovatel nemá zákonnou povinnost určit odpovědnou osobu, že však bereme zpracování vašich osobních údajů vážně, přijali jsme všechna nezbytná opatření na jejich ochranu a pro zajištění vašich práv, souvisejících s osobními údaji, proto se můžete v souvislosti s osobními údaji na nás obrátit, a to osobně, písemně nebo e-mailem na výše uvedených kontaktech.
    

Účel zpracování osobních údajů, právní základ zpracovávání

Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři budeme zpracovávat tehdy, když nám prostřednictvím kontaktního formuláře budete adresovat jakoukoli váš požadavek nebo dotaz. Tyto vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom odpověděli na vaše otázky a splnily vaše případné požadavky, tedy právním základem zpracování vašich osobních údajů je, aby se na základě vaší žádosti provedli opatření před uzavřením smlouvy, také následný smluvní vztah mezi námi a vámi. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí vám však nebudu moci odpovědět a splnit vaše požadavky.
    

Příjemci, kterým poskytujeme osobní údaje

Vaše osobní údaje poskytujeme společnostem, kteří poskytují subdodavatelské činnosti, které jsou nezbytné pro technické zajištění dosažení účelu zpracování vašich osobních údajů, např. poskytovatelem informačních systémů a cloudových platforem. Vaše osobní údaje neposkytujeme subjektům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu naší vzájemné komunikace a následně po dobu 2 roky po jejím ukončení. Pokud se stanete našimi zákazníky a vstoupíme do smluvního vztahu, budou vaše údaje zpracovávané na dobu nezbytnou k plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů a plnění dalších povinností, které stanovují právní předpisy, například předpisy upravující vedení účetní a daňové agendy, registraturu a podobně. Po uplynutí stanovené doby a po zániku účelu zpracování osobních údajů budou tyto osobní údaje bezpečně zlikvidovány.

 

Poučení o právech dotčené osoby

Jak dotčená osoba máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva.
a) Právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s informacemi uvedenými v tomto dokumentu.
b) Právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše nesprávné osobní údaje a abychom doplnili vaše neúplné osobní údaje.
c) Právo na vymazání (zapomenutí) vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány a uplynula lhůta jejich uchovávání.
d) Právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
       - napadnete správnost osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti,
       - zpracování je protizákonné a vy namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
       - už nepotřebujeme vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich nároků.
e) Právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, a také právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky na základě smlouvy nebo souhlasu a technicky je to možné.
f) Právo podat stížnost na kontrolním orgánu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů ze naší strany, které se vás týká, je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše práva si můžete uplatnit osobně, zasláním písemné žádosti poštou nebo elektronicky na naše kontaktní údaje uvedené výše. Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovědět bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužena o další dva měsíce, o důvodech prodloužení lhůty vás budeme informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vybavení.


Prohlašujeme, že neprovádíme automatizované rozhodování s právními účinky pro dotčené osoby bez vlivu lidského posouzení včetně profilování.